ހދ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 1439

އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު

01- ތަޢާރަފް

މިއީ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން، އަހަރަކު އެއްފަހަރު އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބޭއްވުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ ހދ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތެވެ.

02- މުބާރާތުގެ ނަން:

މިމުބާރާތަށް ކިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ “ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް” މިހެންނެވެ.

03- މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދު:

ހ) އަތޮޅު ތަކުގައި ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން އުނގެނުމާއި، އުގަންނައިދިނުމުގައި ތަރުތީލުކޮށް ކިޔެވުމުގެ ޤާބިލްކަން އުފެއްދޭނެ ފަދަ ވާދަވެރި މާހައުލެއް އުފެއްދުން.

ށ) އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ލޯބިޖެއްސުމާއި، ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާލާކޮށް، ދިރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

04- މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް:

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރެވޭނީ ހދ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން ހުށަހަޅާ ޓީމްތަކެވެ.

05- މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމާއި ބައިވެރި ކުރެވޭނެ ޢަދަދު

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ކުރެވޭނީ ރަށު ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ މުބާރާތުން %75 އަށްވުރެ މަތިން މާރކްސް ހޯދާފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ހޯދާ 15 ދަރިވަރުންނަށެވެ. އެއީ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 8 ދަރިވަރުންނާއި، ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 7 ދަރިވަރުންނެވެ.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚްގެ ކުރިން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯރމް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

06- މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ގޮފިތައް:

ހ) ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި

ށ) ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފި

07- މުބާރާތް ކޯޑިނޭޓްކުރާނެ ފަރާތް:

މިމުބާރާތް ރާވާ އިންތިޒާމް ކުރަނީ ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.

08- މުބާރާތުގައި އިންސާފުކުރުން:

ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި އިންސާފުކުރެވޭ ގޮތަށް އަތޮޅު މުބާރާތުގައި އިންސާފުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ފަނޑިޔާރެއްވެސް ވަކި ބަޔަކަށެވެ.

09- މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް:

** ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން ކޮންމެ އުމުރުފުރާއަކުން 1 2 3 ވަނަ ދަރިވަރު
** ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން ކޮންމެ އުމުރުފުރާ އަކުން 1 2 3 ވަނަ ދަރިވަރު
** ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން މުޅި މުބާރާތުން 1 2 3 ވަނަ ދަރިވަރު
** ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން މުޅި މުބާރާތުން 1 2 3 ވަނަ ދަރިވަރު
** މުޅި މުބާރާތުން 1 2 3 ވަނަ ރަށް
** މުޅި މުބާރާތުން އެންމެ މޮޅު 15 ދަރިވަރު
** މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ ކިޔެވި ދަރިވަރުންނަށްދެވޭ ހަނދާނީ ލިޔުން

10- މުބާރާތުގައި ވަނަތައް ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް:

މުބާރާތުގެ ވަނަތައް ހޮވާނީ ފަނޑިޔާރުންގެ އެވްރެޖް މާރކްސްގެ ތެރެއިން އެންމެމަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަރުތީބުންނެވެ.

** 1 ވަނައަށް ހޮވާނީ 80 މާރކްސް އަށްވުރެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެމަތީ މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތެވެ
** 2 ވަނައަށް ހޮވާނީ 70 މާރކްސް އަށްވުރެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1 ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްފިޔަވައި ދެން އެންމެމަތީ މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތެވެ.
** 3 ވަނައަށް ހޮވާނީ 60 މާރކްސް އަށްވުރެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ އަދި 2 ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްފިޔަވައި ދެން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތެވެ.
** މުޅި މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ 2 ވަނަ 3 ވަނަ ރަށް ހޮވާނީ އެރަށަކުން ބައިވެރިވެ ކިޔެވި ދަރިވަރުންގެ މާރކްސް އެއްކޮށް އެންމެ ގިނަ މާރކްސް ހޯދި ތަރުތީބުންނެވެ.
** މުޅި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 15 ދަރިވަރުން ކަނޑައަޅާނީ، ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި ބައިވެރިވެ ކިޔެވި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ހޯދި 8 ދަރިވަރުންނާއި ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި ބައިވެރިވެ ކިޔެވި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ހޯދި 7 ދަރިވަރުންނެވެ.

މި ޤަވާޢިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ނިންމާނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓިން ކޮމިޓީންނެވެ.

އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ މުޤައްރަރު

Download (PDF, 538KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *