އިޢުލާނު: ވިޔަފާރިކުރުމަށް، ހދ.އަތޮޅު ރަށްވެހިގެ ގޯތިން ހުސްބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

ހދ. އަތޮޅު ރަށްވެހިގެ ގޯތީގެ ތެރެއިން 2047 އަކަފޫޓުގެ 04 ހުސްބިން އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)226-F/PRIV/2019/10 (14 އޭޕްރީލް 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާތިލުކޮށް އަލުން ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

Download (PDF, 841KB)

ގެޒެޓްގެ ލިންކް: http://gazette.gov.mv/iulaan/view/107175

ފޭސްބުކް