ނައިވާދޫ ޕާކުގެ މަޝްރޫޢު ފެށުން

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ނައިވާދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން އެރަށުގައި ތަރައްޤީ ކުރާ ކުޑަކުދީންގެ ޕަކުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައި ދެއްވީ 03 މާރޗް 2019 ގައި ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޙަސަނާއި، ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފާއިޒެވެ.

ފޭސްބުކް