ހދ.އަތޮޅު ޕްރިންސިޕަލުންގެ ބައްދަލުވުން

ހދ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާއެކު ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުންވަނީ 22 އޮކްޓޫބަރ 2019 ގައި ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ.

ފޭސްބުކް