“ދެނެގަންނަމާ” ވާރކްޝޮޕް

“ދެނެގަންނަމާ” ގެ ނަމުގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައި ވަނީ 07 މާރޗް 2020 ގައެވެ.

ފޭސްބުކް