ކޮޗިން ފެރީގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވުނު ވެބިނަރ

ކޮޗިން ފެރީގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްށާ ކުރުމަށް، ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން 05 އޮކްޓޫބަރ 2020 ގައި ބޭއްވުނު އޮންލައިން ބައްދަލުވުމުގެ ރެކޯޑިންގ.

ފޭސްބުކް