ގެމެން ޕޯޓަލް ތަމްރީނު

ރަށްރަށުގެ ވިހާމަރުވާއާއި، ގެދޮރުގެ މަޢުލޫމާތު އަދި ރަށްވެހިންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާއި، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި އެންސީއައިޓީން ތައްޔާރުކުރި އޮންލައިން ޕޯޓަލް، “ގެމެން” ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކައި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކޮށްފައިވަނީ 2020 ނޮވެމްބަރ 3 ން 9 އަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވަފްދެއް ހުރިހަ ރަށަކަށް ދަތުރު ކޮށްގެންނެވެ..

ފޭސްބުކް