ސިޓީލާ ނީލަމުގައި، އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު ގަތުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު: -/5000 ރުފިޔާ

ސިޓީލާ ނީލަމުގައި، އައުޓް ބޯޑު އިންޖީނު ގަތުމަށް ހަުށަހަޅާފައިވާ އަގު : -/5000

ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 03 މާރޗް 2021

ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޢަދަދު: 01

އިތުރު މަޢުލޫމާތު: https://haadhaal.gov.mv/4487

ފޭސްބުކް