އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

#ނަންއަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު
01އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދީދީ - މ.ނިޔަނދުރުގެ10 ނޮވެމްބަރ 2005އިން20 އޯގަސްޓް 2008އަށް
02އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަމީދު މުޙައްމަދު - ފޭރުމާގެ، ހދ.މޮޅަދޫ14 މާރޗް 2004އިން24 އޯގަސްޓް 2005އަށް
03އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަޝީދު - ގ.ނިޔަމި20 ފެބްރުއަރީ 2000އިން18 ޖޫން 2002އަށް
04އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މަނިކު ދޮންމަނިކު - އައްސޭރި، ތ.ގުރައިދޫ12 ޖޫން 1996އިން10 ޖޫން 1999އަށް
05އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޞިރު - ހ.ވެލާނާގެ20 ފެބްރުއަރީ 1995އިން12 ޖޫން 1996އަށް
06އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރަފީޤު - ސީނާ، ގދ.ވާދޫ01 ފެބްރުއަރީ 1994އިން20 ފެބްރުއަރީ 1995އަށް
07އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ސަމީރު - މ.އަސަރީއާގެ 20 އޯގަސްޓް 1990އިން01 ފެބްރުއަރީ 1994އަށް
08އަލްފާޟިލް ޢަލީ ކަލޭފާނު – ހުވަނދުމާގެ، ހދ.ނޮޅިވަރަން03 ޑިސެމްބަރ 1981އިން07 ޖުލައި 1990އަށް
09އަލްމަރްހޫމް ޢަބްދުﷲ މުފީދު - މއ.ރަބީޢުގެ 06 ސެޕްޓެމްބަރ 1980އިން24 އޯގަސްޓް 1981އަށް
10އަލްފާޟިލް ކދ. އަޙްމަދު މަނިކު - ހ.ޝޭޑީގްރޯވް 04 ޖޫން 1979އިން10 ފެބްރުއަރީ 1980އަށް
11އަލްމަރްހޫމް ކުޑައިބްރާހީމް މަނިކު ދޮންމަނިކު - މ.ސަންބީމް21 ޑިސެމްބަރ 1978އިން04 ޖޫން 1979އަށް
12އަލްމަރްހޫމް މުޙައްމަދު ރަޝީދު - ހ. ތިޔަރަ 04 މެއި 1976އިން21 ޑިސެމްބަރ 1978އަށް
13އަލްމަރްހޫމް ޙުސައިން ޢަލީ – ހިތްފަސޭހަގެ، ހދ. ކުމުންދޫ 06 ޖޫން 1973އިން09 މާރޗް 1975އަށް
14އަލްމަރްހޫމް ޢަލީ ސުލައިމާން - ގުލްފާމުގެ، ހދ. ވައިކަރަދޫ19 ނޮވެމްބަރ 1970އިން31 މެއި 1973އަށް
15އަލްފާޟިލް މަނާގޭ ސަޢީދު - މއ. މަނާގެ10 އޯގަސްޓް 1966އިން01 އޯގަސްޓް 1970އަށް
16އަލްމަރްހޫމް މަލަން ދޮންތުއްތު - ގ.މަންޒަރުގެ 02 ޖޫން 1964އިން10 އޯގަސްޓް 1966އަށް
17އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ނަޞީރު - މއ. ބޯގަންވިލާ 09 ޖުލައި 1961އިން02 ޖޫން 1964އަށް
18އަލްމަރްހޫމް ދޮންޙުސައިން ކުޑަތުއްތު - ހ.ވައިޖެހޭގެ24 ޑިސެމްބަރ 1960އިން18 މެއި 1961އަށް
19އަލްމަރްހޫމް ޢަލީކަލޭފާނު ކުޑަތުއްތު21 މެއި 1958އިން24 ޑިސެމްބަރ 1960އަށް

ޕޭޖް ބެލި ޢަދަދު: ޖުމްލަ 966 , މިއަދު 2 

ފޭސްބުކް