ހދ. އަތޮޅު ވެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ކަލޭފާނު ކުޑަތުއްތު
ހ. ގޯބިލިގަސްދޮށުގެ
އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 21 މެއި 1958 ން 24 ޑިސެމްބަރ 1960 އަށް
އަލްމަރްހޫމް ދޮންޙުސައިން ކުޑަތުއްތު
ހ. ވައިޖެހޭގެ، މާލެ
އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 24 ޑިސެމްބަރ 1960 އިން 18 މެއި 1961 އަށް
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ނަޞީރު
މއ. ބޯގަންވިލާ، މާލެ
އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 09 ޖުލައި 1961 އިން 02 ޖޫން 1964 އަށް
އަލްމަރްހޫމް މަލަން ދޮންތުއްތު
ގ.މަންޒަރުގެ، މާލެ
އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 02 ޖޫން 1964 އިން 10 އޯގަސްޓް 1966 އަށް
އަލްފާޟިލް މަނާގޭ ސަޢީދު
މއ. މަނާގެ، މާލެ
އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 10 އޯގަސްޓް 1966 އިން 01 އޯގަސްޓް 1970 އަށް
އަލްމަރްހޫމް ޢަލީ ސުލައިމާން
ގުލްފާމުގެ، ހދ. ވައިކަރަދޫ
އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 19 ނޮވެމްބަރ 1970 އިން 31 މެއި 1973 އަށް
އަލްމަރްހޫމް ޙުސައިން ޢަލީ
ހިތްފަސޭހަގެ، ހދ. ކުމުންދޫ
އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 06 ޖޫން 1973 އިން 09 މާރޗް 1975 އަށް
އަލްމަރްހޫމް މުޙައްމަދު ރަޝީދު
ހ. ތިޔަރަ، މާލެ
އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 04 މެއި 1976 އިން 21 ޑިސެމްބަރ 1978 އަށް
އަލްމަރްހޫމް ކުޑައިބްރާހީމް މަނިކު ދޮންމަނިކު
މ.ސަންބީމް، މާލެ
އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 21 ޑިސެމްބަރ 1978 އިން 04 ޖޫން 1979 އަށް
އަލްފާޟިލް ކދ. އަޙްމަދު މަނިކު
ހ.ޝޭޑީގްރޯވް، މާލެ
އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 04 ޖޫން 1979 އިން 10 ފެބްރުއަރީ 1980 އަށް
އަލްމަރްހޫމް ޢަބްދުﷲ މުފީދު
މއ.ރަބީޢުގެ، މާލެ
އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 06 ސެޕްޓެމްބަރ 1980 އިން 24 އޯގަސްޓް 1981 އަށް
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ކަލޭފާނު
ހުވަނދުމާގެ، ހދ.ނޮޅިވަރަން
އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 03 ޑިސެމްބަރ 1981 އިން 07 ޖުލައި 1990 އަށް
އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ސަމީރު
މ.އަސަރީއާގެ، މާލެ
އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 20 އޯގަސްޓް 1990 އިން 01 ފެބްރުއަރީ 1994 އަށް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރަފީޤު
ސީނާ، ގދ. ވާދޫ
އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 01 ފެބްރުއަރީ 1994 އިން 20 ފެބްރުއަރީ 1995 އަށް
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޞިރު
ހ. ވެލާނާގެ، މާލެ
އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 20 ފެބްރުއަރީ 1995 އިން 12 ޖޫން 1996 އަށް
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މަނިކު ދޮންމަނިކު
އައްސޭރި، ތ. ގުރައިދޫ
އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 12 ޖޫން 1996 އިން 10 ޖޫން 1999 އަށް
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަޝީދު
ގ. ނިޔަމި، މާލެ
އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 20 ފެބްރުއަރީ 2000 އިން 18 ޖޫން 2002 އަށް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަމިދު މުޙައްމަދު
ފޭރުމާގެ، ހއ. މޮޅަދޫ
އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 14 މާރޗް 2004 އިން 23 އޯގަސްޓް 2005 އަށް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދީދީ
މ. ނިޔަނދުރުގެ، މަލެ
އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 10 ނޮވެމްބަރ 2005 އިން 20 އޯގަސްޓް 2008 އަށް

 

 

 

 

 

 


ޕޭޖް ބެލި ޢަދަދު: ޖުމްލަ 725 , މިއަދު 2