ހދ. އަތޮޅު ވެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ކަލޭފާނު ކުޑަތުއްތު

އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 21 މެއި 1958 ން 24 ޑިސެމްބަރ 1960 އަށް

އަލްމަރްހޫމް ދޮންޙުސައިން ކުޑަތުއްތު

އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 24 ޑިސެމްބަރ 1960 އިން 18 މެއި 1961 އަށް

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ނަޞީރު

އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 09 ޖުލައި 1961 އިން 02 ޖޫން 1964 އަށް

އަލްމަރްހޫމް މަލަން ދޮންތުއްތު

އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 02 ޖޫން 1964 އިން 10 އޯގަސްޓް 1966 އަށް

އަލްފާޟިލް މަނާގޭ ސަޢީދު

އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 10 އޯގަސްޓް 1966 އިން 01 އޯގަސްޓް 1970 އަށް

އަލްމަރްހޫމް ޢަލީ ސުލައިމާން

އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 19 ނޮވެމްބަރ 1970 އިން 31 މެއި 1973 އަށް

އަލްމަރްހޫމް ޙުސައިން ޢަލީ

އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 06 ޖޫން 1973 އިން 09 މާރޗް 1975 އަށް

އަލްމަރްހޫމް މުޙައްމަދު ރަޝީދު

އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 04 މެއި 1976 އިން 21 ޑިސެމްބަރ 1978 އަށް

އަލްމަރްހޫމް ކުޑައިބްރާހީމް މަނިކު ދޮންމަނިކު

އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 21 ޑިސެމްބަރ 1978 އިން 04 ޖޫން 1979 އަށް

އަލްފާޟިލް ކދ. އަޙްމަދު މަނިކު

އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 04 ޖޫން 1979 އިން 10 ފެބްރުއަރީ 1980 އަށް

އަލްމަރްހޫމް ޢަބްދުﷲ މުފީދު

އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 06 ސެޕްޓެމްބަރ 1980 އިން 24 އޯގަސްޓް 1981 އަށް

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ކަލޭފާނު

އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 03 ޑިސެމްބަރ 1981 އިން 07 ޖުލައި 1990 އަށް

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ސަމީރު

އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 20 އޯގަސްޓް 1990 އިން 01 ފެބްރުއަރީ 1994 އަށް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރަފީޤު

އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 01 ފެބްރުއަރީ 1994 އިން 20 ފެބްރުއަރީ 1995 އަށް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޞިރު

އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 20 ފެބްރުއަރީ 1995 އިން 12 ޖޫން 1996 އަށް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މަނިކު ދޮންމަނިކު

އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 12 ޖޫން 1996 އިން 10 ޖޫން 1999 އަށް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަޝީދު

އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 20 ފެބްރުއަރީ 2000 އިން 18 ޖޫން 2002 އަށް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަމިދު މުޙައްމަދު

އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 14 މާރޗް 2004 އިން 23 އޯގަސްޓް 2005 އަށް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދީދީ

އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު 10 ނޮވެމްބަރ 2005 އިން 20 އޯގަސްޓް 2008 އަށް

 

 

 

 

 

 


ޕޭޖް ބެލި ޢަދަދު: ޖުމްލަ 1,862 , މިއަދު 2