ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނޮޅިވަރަމާއި ނޮޅިވަރަންފަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަތޮޅު ނޮޅިވަރަމަށާއި، ނޮޅިވަރަންފަރަސް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، އެދެރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުއްވައިފިއެވެ. ކައުންސިލް މެމްބަރުން ތަޢާރަފްވުމާއި، ރަށުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލުމަށް ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން،

Read more
Page 1 of 1012345...10...Last »