ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނޮޅިވަރަމާއި ނޮޅިވަރަންފަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަތޮޅު ނޮޅިވަރަމަށާއި، ނޮޅިވަރަންފަރަސް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، އެދެރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުއްވައިފިއެވެ. ކައުންސިލް މެމްބަރުން ތަޢާރަފްވުމާއި، ރަށުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލުމަށް ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން،

Read more

ކައުންސިލަރުންނަށް އަމާޒު ކުރައްވައިގެން އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލަރުންނާއި، ކައުންސިލްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެން އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް

Read more

ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެއްގަމު ލައިސަންސް ތިއަރީ ޓެސްޓް ދިނުން މިވަގުތު ވަނީ މެދުކަނޑާލެވިފައި

ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، އަލަށް އެއްގަމު ޓެސްޓް ހައްދަވާ ފަރާތްތަކަށް، ޓެސްޓް ދިނުން މިވަގުތު މެދުކެނޑިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް

Read more
Page 1 of 912345...Last »