އިޢުލާނު: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރި އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރި އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު (ޔަމަހާ 2 ސްޓްރޯކް 200 ހޯސްޕަވަރ) ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.   ސިޓީލާ ނީލަމުގައި އިންޖީނު

Read more
ފޭސްބުކް