ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖްމަންޓާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސިރާޖު، ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖްމަންޓާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. 06 ޖޫން 2021 ގައި ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ބޭއްވުނު

Read more

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ހުވާ ކުރައްވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި މެމްބަރުން ހުވާކުރައްވައިފިއެވެ. ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންގެ ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު ބޭއްވުނީ، 17 މެއި 2021 ދުވަހުގެރޭ

Read more

ކުރިނބީ ބަނދަރުގައި ހަދާފައިވާ ބިނާ ކައުންސިލުން ބައްލަވާ ލައްވައިފި

ހދ. ކުރިނބީ ބަނދަރުގައި ތައްޔާރު ކުރެވުނު، ރަށުގެ ނަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ބިނާގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ބައެއް މެމްބަރުން ކުރިނބީއަށް މިއަދު ކުރިނބީ

Read more
ފޭސްބުކް