ހަނިމާދޫގައި ޢިމާރާތް ކުރާ ހިނަވާގޭގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެހީދީގެން، ހަނިމާދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރާ ހިނަވާގޭގެ ބިންގާ އަޅައިފިއެވެ. މިހިނަވާގޭގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވީ، މިކަމަށްޓަކައި އިއްޔެ އެރަށުގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

Read more
ފޭސްބުކް