އިޢުލާނު: ނޮދަން އޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސްެގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ނޮދަން އޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން 12 ނޮވެމްބަރ 2019 ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު 2019/27 އިއުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑު

Read more

އިޢުލާނު: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ މަރާމާތު ކުރުން

މިކައުންސިލްގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ މަރާމާތު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރިން ކުރެވުނު އިއުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް

Read more

އިޢުލާނު: ނޮދަރން އޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން

ނޮދަރން އޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ސެކިއުރިޓީ، ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން 01 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 21 ނޮވެންބަރު

Read more
ފޭސްބުކް