އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތް މިއަހަރު މާރޗު މަހު ބޭއްވުމަށް ތާވަލު ކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ ފިރިހެން އަދި އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތް މިއަހަރު މާރޗުމަހު ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފިއެވެ. މިމުބާރާތް ހޯސްޓްކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު މިހާރުވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން

Read more

އިޢުލާނު: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރި އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރި އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު (ޔަމަހާ 2 ސްޓްރޯކް 200 ހޯސްޕަވަރ) ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.   ސިޓީލާ ނީލަމުގައި އިންޖީނު

Read more
ފޭސްބުކް