އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ކިއު ނަންބަރު ނަގާނެގޮތް

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ކަސްޓަމަރުންގެ ފަސޭހައަކަށް، ކިއު ސިސްޓަމެއް މިހާރުވަނީ ތަޢާރަފް ކުރެވިފައެވެ. އޮންލައިން ކޮށް ކިއުނަންބަރު ނެގުމަށްޓަކައި، Ant Queue އެޕް ބޭނުން

Read more

އިޢުލާނު: ހދ.ކޭލަކުނު ވަގުތީގޮތުން ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު (ނަންބަރު:4/93) ގެ ދަށުން ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ހދ.ކޭލަކުނު ވަގުތީ ގޮތުން ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރީމެވެ. މިކަމަށް ހުޅުވާލެވިފައިމިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ

Read more

އިޢުލާނު: ގޭބިސީގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރިގޮތުގެ ސާރވޭ 2019/2020 ގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އެނިއުމަރޭޓަރުން ހޯދުން

ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ފަރާތުން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ގޭބިސީގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރިގޮތުގެ ސާރވޭ 2019/2020” ގައި ހދ. އަތޮޅުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް

Read more

އިޢުލާނު: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ މަރާމާތު ކުރުން

މިކައުންސިލްގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ މަރާމާތު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރިން ކުރެވުނު އިއުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް

Read more
ފޭސްބުކް