ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެއްގަމު ލައިސަންސް ތިއަރީ ޓެސްޓް ދިނުން މިވަގުތު ވަނީ މެދުކަނޑާލެވިފައި

ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، އަލަށް އެއްގަމު ޓެސްޓް ހައްދަވާ ފަރާތްތަކަށް، ޓެސްޓް ދިނުން މިވަގުތު މެދުކެނޑިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް

Read more

ތިލަދެކުނު ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ހދ.އަތޮޅަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ޝަރަފްވެރި ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން އަތޮޅަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދެމުންދާ ފަރާތްތަކާއި ފަޚްރުވެރި ވަނަތައް ހޯދާދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ، އަގުވަޒަންކޮށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ

Read more