އިޢުލާނު: ހދ. އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް: މުބާރާތުގައި ބައިވާން އެދޭ ފޯމު (ފިރިހެން) މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު (އަންހެން) ވޮލީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުން ޓީމު ލިސްޓް ހުށަހަޅާ ފޯމު

Read more

އިޢުލާނު: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރި އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރި އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު (ޔަމަހާ 2 ސްޓްރޯކް 200 ހޯސްޕަވަރ) ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.   ސިޓީލާ ނީލަމުގައި އިންޖީނު

Read more
ފޭސްބުކް