އިޢުލާނު: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ މަރާމާތު ކުރުން

މި ކައުންސިލުންދޭ ބިލް އޮފް ކުއަންޓިޓީސް އަދި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މި އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. މަޢުލޫމާތު

Read more

އިޢުލާނު: ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މަސައްކަތު ޔުނީފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުންދޭ ނަމޫނާއަކާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތު ޔުނީފޯމެއް (ޓީޝާޓް) ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 09 އޮކްޓޯބަރު 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ

Read more

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް 2019

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މި އަތޮޅުގެ ފިރިހެން އަދި އަންހެން ވޮލީ ޓިމްތަކަށް  އަމާޒުކޮށްގެން ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ 20

Read more

އިޢުލާނު: ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތަށް ބައިވެރިން ނެގުމަށް ބާއްވާ ހދ.އަތޮޅު ހޮވެލި

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 33 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އާންމު ބައިގެ ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ޓީމުގެ ބައިވެރިން ނެގުމަށް ބާއްވާ ހޮވެލި (އޮޑިޝަން) 18 އޮގަސްޓް 2019

Read more

އިޢުލާނު: ވިޔަފާރިކުރުމަށް، ހދ.އަތޮޅު ރަށްވެހިގެ ގޯތިން ހުސްބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

ހދ. އަތޮޅު ރަށްވެހިގެ ގޯތީގެ ތެރެއިން 2047 އަކަފޫޓުގެ 04 ހުސްބިން އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)226-F/PRIV/2019/10 (14

Read more

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިމާޔަތް ކުރެވުނު ސަރަޙައްދުގެ މަޢުލޫމާތު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/93 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާއިން މި މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، މިއަތޮޅު ފިނޭތިލަ އަދި

Read more

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް ހޯސްޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މުޅި އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތެއް މިއަހަރު ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، މި މުބާރާތް ހޯސްޓް ކުރެއްވުމަށް

Read more
ފޭސްބުކް