އިޢުލާނު: ހދ. ކޭލަކުނު ވަގުތީގޮތުން ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިއިދާރާއިން އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން ހދ.ކޭލަކުނު ބެލެހެއްޓުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 16 މެއި 2019 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:30 ށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 23

Read more

އިޢުލާނު: ހދ އަތޮޅު ރައްވެހިގެ ގޯތިން ހުސްބިން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

ހދ. އަތޮޅު ރަށްވެހިގެ ގޯތީގެ ތެރެއިން 2047 އަކަފޫޓުގެ 04 ހުސްބިން، އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

Read more

އިޢުލާނު: ސްޓޭޓް ހައުސްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ހދ އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްގެ ސެކިއުރިޓީ، ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން 06 (ހައެއް) މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ހދ އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް ގެ

Read more

އިޢުލާނު: ހދ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން

ހދ އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްގެ ސެކިއުރިޓީ، ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން 06 (ހައެއް) މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 10

Read more

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިމާޔަތް ކުރެވުނު ހދ އަތޮޅުގެ 2 ސަރަޙައްދުގެ މަޢުލޫމާތު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/93 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާއިން މި މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން 30 ޑިސެންބަރު 2018ން

Read more

އިޢުލާނު: އެއްގަމު އުޅަނދު ލައިސަންސް ނެގުމަށް ޕްރެކްޓިކަލް ސައިޓެއް ގާއިމްކުރުން

މި ކައުންސިލުންދޭ ކުރެހުމަކާއި އަދި ބީ.އޯ.ކިއު އަދި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއްގަމު އުޅަނދު ލައިސަންސް ނެގުމަށް ޕްރެކްޓިކަލް ސައިޓެއް ގާއިމްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

Read more
ފޭސްބުކް