ކައުންސިލުން ނޭކުރެންދޫއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ނޭކުރެންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، އެރަށު ބަނދަރުމަތީގައި ހަދާ، ރަށުގެ ނަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ބިނާގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. 31 ޖަނަވަރީ 2021 ގައި ކުރެއްވި މިދަތުރުގައި،

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތް މިއަހަރު މާރޗު މަހު ބޭއްވުމަށް ތާވަލު ކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ ފިރިހެން އަދި އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތް މިއަހަރު މާރޗުމަހު ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފިއެވެ. މިމުބާރާތް ހޯސްޓްކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު މިހާރުވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ނޮޅިވަރަންފަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ނޮޅިވަރަންފަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، އެރަށު ބަނދަރުމަތީގައި ހަދާ، ރަށުގެ ނަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ބިނާގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. 31 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ކުރެއްވި މިދަތުރުގައި،

Read more

“ތިލަދެކުނު ވެށި ޓުއަރ” ގެ ނަމުގައި ތިލަދުންމަތީ ބައެއް ރަށްރަށަށް ދަތުރުތަކެއް ކުރުމަށް ނިންމައިފި

ތިލަދުންމަތީގެ ބައެއް ރަށްރަށް ބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށް ދިނުމަށް، “ތިލަދެކުނު ވެށިޓުއަރ” ގެ ނަމުގައި ކޮންމެ ހަފްތާ ބަންދެއްގައި ދަތުރުތަކެއް ފެށުމަށް ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

Read more

ގެމެން ޕޯޓަލް ބޭނުން ކުރުމަށް އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކޮށްފި

ރަށްރަށުގެ ވިހާމަރުވާއާއި، ގެދޮރުގެ މަޢުލޫމާތު އަދި ރަށްވެހިންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާއި، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި އެންސީއައިޓީން ތައްޔާރުކުރި އޮންލައިން ޕޯޓަލް، “ގެމެން” ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ

Read more

ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް މުޙައްމަދު ވަސީމު، ނާއިބު ރައީސަކަށް ޢަލީ މުޙައްމަދު އިންތިޚާބު ކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަސީމު، އަދި ނާއިބު ރައީސަކަށް، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙައްމަދު އިންތިޚާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

Read more

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން، ހދ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް އަދި ރަށްވެހިގެ ދޫކުރުމަށް ނިންމައިފި

ކޮވިޑް 19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން، ހދ.އަތޮޅު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ހދ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް، އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

Read more

ސައޫދީ ސަރުކާރުން ހަދިޔާ ކުރެއްވި ކަދުރު، ހދ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލު ކުރެވިއްޖެ

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހަދިޔާކުރާ ކަދުރުގެ ތެރެއިން، ހދ.އަތޮޅަށް ލިބުނު 1504 ޕެކެޓް ކަދުރު ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ޙަވަލު ކުރެވިއްޖެއެވެ. މިކައުންސިލަށް ކަދުރުތައް ލިބިފައިވަނީ 07

Read more

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް، އާދަމް ޢަލީ އެމަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި، ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢަލީ، އެމަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައި، 26

Read more
ފޭސްބުކް