ގެމެން ޕޯޓަލް ބޭނުން ކުރުމަށް އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކޮށްފި

ރަށްރަށުގެ ވިހާމަރުވާއާއި، ގެދޮރުގެ މަޢުލޫމާތު އަދި ރަށްވެހިންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާއި، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި އެންސީއައިޓީން ތައްޔާރުކުރި އޮންލައިން ޕޯޓަލް، “ގެމެން” ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ

Read more

ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް މުޙައްމަދު ވަސީމު، ނާއިބު ރައީސަކަށް ޢަލީ މުޙައްމަދު އިންތިޚާބު ކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަސީމު، އަދި ނާއިބު ރައީސަކަށް، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙައްމަދު އިންތިޚާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

Read more

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން، ހދ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް އަދި ރަށްވެހިގެ ދޫކުރުމަށް ނިންމައިފި

ކޮވިޑް 19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން، ހދ.އަތޮޅު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ހދ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް، އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

Read more

ސައޫދީ ސަރުކާރުން ހަދިޔާ ކުރެއްވި ކަދުރު، ހދ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލު ކުރެވިއްޖެ

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހަދިޔާކުރާ ކަދުރުގެ ތެރެއިން، ހދ.އަތޮޅަށް ލިބުނު 1504 ޕެކެޓް ކަދުރު ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ޙަވަލު ކުރެވިއްޖެއެވެ. މިކައުންސިލަށް ކަދުރުތައް ލިބިފައިވަނީ 07

Read more

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް، އާދަމް ޢަލީ އެމަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި، ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢަލީ، އެމަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައި، 26

Read more

ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ގުޅިގެން، ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަސްކޮށްފި

އަންނަ އޭޕްރީލްމަހުގެ 16 އިން 18 އަށް ނޮޅިވަރަމުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ. މުބާރާތް ފަސްކޮށްފައިވަނީ، ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

Read more

ހިރިމަރަދޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ ދެކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމަންޓްގެ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙު ކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން މިއަހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން، ހިރިމަރަދޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ ދެކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމަންޓްގެ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙުކޮށް، ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި، 05

Read more

“ދެނެގަންނަމާ” ގެ ނަމުގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

“ދެނެގަންނަމާ” ގެ ނަމުގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ އެން.އޯ.ސީ ބިލްޑިންގ ގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދެވި، “ދެނެގަންނަމާ ” ޕްރޮގްރަމަކީ

Read more

ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަހަރު ނޮޅިވަރަމުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

1441 ވަނަ އަހަރުގެ ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް، ނޮޅިވަރަމުގައި ބާއްވަން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވާނެ ރަށެއް ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގެ މުއްދަތު

Read more
ފޭސްބުކް