ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނޮޅިވަރަމާއި ނޮޅިވަރަންފަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަތޮޅު ނޮޅިވަރަމަށާއި، ނޮޅިވަރަންފަރަސް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، އެދެރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުއްވައިފިއެވެ. ކައުންސިލް މެމްބަރުން ތަޢާރަފްވުމާއި، ރަށުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލުމަށް ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން،

Read more

ކައުންސިލަރުންނަށް އަމާޒު ކުރައްވައިގެން އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލަރުންނާއި، ކައުންސިލްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެން އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނެއްލައިދޫ އަދި ނައިވާދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަތޮޅު ނެއްލައިދޫއަށާއި، ނައިވާދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، އެދެރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ކައުންސިލް މެމްބަރުން ތަޢާރަފްވުމާއި، ރަށުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލުމަށް ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން، ނެއްލައިދޫއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވީ

Read more

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނޭކުރެންދޫއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އަލަށް އިތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން ތަޢާރަފްވުމާއި ރަށުގެ ޙާލަތު ބަލާލުމަށް ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނޭކުރެންދޫއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. 19 ޖުލައި 2017 ގައި ނޭކުރެންދޫއަށް

Read more

ތިލަދެކުނު ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ހދ.އަތޮޅަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ޝަރަފްވެރި ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން އަތޮޅަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދެމުންދާ ފަރާތްތަކާއި ފަޚްރުވެރި ވަނަތައް ހޯދާދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ، އަގުވަޒަންކޮށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ

Read more

32 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ހދ. އަތޮޅުން ވާދަކުރާނެ ދަރިވަރުން ކަނޑައަޅައިފި

32 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ހދ. އަތޮޅު ތަމްސީލު ކުރާނެ ދަރިވަރުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. މިމުބާރާތުގައި، ހދ.އަތޮޅުން ވާދަކުރާނެ ދަރިވަރުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދުނު ފަރާތްތަކަށް

Read more

32 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ހދ. އަތޮޅު އޮޑިޝަން ފަށައިފި

32 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް މިއަތޮޅުން ބައިވެރިކުރާނެ ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ  އޮޑިޝަން މިއަދު ހެނދުނު ފަށައިފިއެވެ. ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވާ މިއޮޑިޝަންގައި އަތޮޅުގެ 10

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުޅުދުއްފުށީގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން، ކުޅުދުއްފުށީގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން، ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް، އަފީފުއްދީން ސްކޫލް، ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު، ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް،

Read more

ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ހދ. އަތޮޅު އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

32 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ހދ. އަތޮޅު އޮޑިޝަން ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ މިއޮޑިޝަން

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް އާޠިފް، ނާއިބު ރައީސަކަށް ވަސީމް އިންތިޚާބު ކުރައްވައިފި

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސަކަށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާޠިފް، އަދި ނާއިބު ރައީސަކަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

Read more
Page 1 of 212