ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ރައީސަކަށް ޙުސައިން ޙަސަން، އަދި ނާއިބު ރައީސަކަށް އިބްރާހީމް ޢަލީ އިންތިޚާބު ކުރައްވައިފި

03 ޖޫން 2018 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް، ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޙަސަން، އަދި ނާއިބު ރައީސަކަށް

Read more

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަން ކުރައްވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަން ކުރައްވައި، އެފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ފިލާ ދެއްވައިފިއެވެ. ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 26 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން

Read more

ކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން، ކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 5 ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. “ސްކިލްސް ޑިވްލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 2018” ގެ ނަމުގައި

Read more

ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ވައިކަރަދޫ ހޯދައިފި

ހދ އަތޮޅު ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ މިއަހަރުވެސް ވައިކަރަދޫން ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ މިމުބާރާތް ޖެހިޖެހިގެން ވައިކަރަދޫ ކާމިޔާބުކުރި ފަސްވަނަ އަހަރެވެ. މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ

Read more

ނޮޅިވަރަމުގައި ޢިމާރާތްކުރާ ދެކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމަންޓްގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލް ގުޅިގެން އެރަށުގައި އިމާރާތްކުރާ 2 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓްގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށް، އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި އެވެ. މިމަޝްރޫއު ފެށުމުގެ ގޮތުން

Read more

ނޭކުރެންދޫގެ އެޕާރޓްމަންޓް މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙު ކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން އެރަށުގައި ޢިމާރާތްކުރާ 1 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓްގެ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙު ކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި، 14 ފެބްރުއަރީ 2018 ވީ ބުދަދުވަހު ނޭކުރެންދޫ

Read more

ދެކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީގައި ޢިމާރާތްކުރާ އެޕާރޓްމަންޓްގެ މަޝްރޫޢު ފަށައިފި

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން އިމާރާތްކުރާ 2 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓްގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށް، އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި އެވެ. ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު

Read more

ކުމުންދޫގައި އިމާރާތްކުރާ 2 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ކުމުންދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން އެރަށުގައި އިމާރާތްކުރާ 2 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓްގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށް، އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި އެވެ. މިމަޝްރޫއު ފެށުމުގެ ގޮތުން

Read more

ނެއްލައިދޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ ދެކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމަންޓްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން އެރަށުގައި ޢިމާރާތްކުރާ 2 ކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމަންޓްގެ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިމަޝްރޫއަކީ، ރަށުކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން، ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް ތަރައްޤީގެ

Read more

ހދ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ހޯސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް މި އަހަރު ހޯސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެެވެ. މި އަހަރުގެ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ގަސްދުކުރެވިފައިވަނީ

Read more
Page 1 of 3123