ކުރިނބީ ބަނދަރުގައި ހަދާފައިވާ ބިނާ ކައުންސިލުން ބައްލަވާ ލައްވައިފި

ހދ. ކުރިނބީ ބަނދަރުގައި ތައްޔާރު ކުރެވުނު، ރަށުގެ ނަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ބިނާގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ބައެއް މެމްބަރުން ކުރިނބީއަށް މިއަދު ކުރިނބީ

Read more

ހދ. އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނޮޅިވަރަންފަރު ދެޓީމު ހޯދައިފި

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޯށްގެން ބޭއްވި ހދ.އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނޮޅިވަރަންފަރު ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް، އަދި އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނޮޅިވަރަންފަރު

Read more

ކައުންސިލުން ނޭކުރެންދޫއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ނޭކުރެންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، އެރަށު ބަނދަރުމަތީގައި ހަދާ، ރަށުގެ ނަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ބިނާގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. 31 ޖަނަވަރީ 2021 ގައި ކުރެއްވި މިދަތުރުގައި،

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތް މިއަހަރު މާރޗު މަހު ބޭއްވުމަށް ތާވަލު ކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ ފިރިހެން އަދި އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތް މިއަހަރު މާރޗުމަހު ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފިއެވެ. މިމުބާރާތް ހޯސްޓްކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު މިހާރުވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ނޮޅިވަރަންފަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ނޮޅިވަރަންފަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، އެރަށު ބަނދަރުމަތީގައި ހަދާ، ރަށުގެ ނަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ބިނާގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. 31 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ކުރެއްވި މިދަތުރުގައި،

Read more

“ތިލަދެކުނު ވެށި ޓުއަރ” ގެ ނަމުގައި ތިލަދުންމަތީ ބައެއް ރަށްރަށަށް ދަތުރުތަކެއް ކުރުމަށް ނިންމައިފި

ތިލަދުންމަތީގެ ބައެއް ރަށްރަށް ބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށް ދިނުމަށް، “ތިލަދެކުނު ވެށިޓުއަރ” ގެ ނަމުގައި ކޮންމެ ހަފްތާ ބަންދެއްގައި ދަތުރުތަކެއް ފެށުމަށް ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

Read more

ގެމެން ޕޯޓަލް ބޭނުން ކުރުމަށް އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކޮށްފި

ރަށްރަށުގެ ވިހާމަރުވާއާއި، ގެދޮރުގެ މަޢުލޫމާތު އަދި ރަށްވެހިންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާއި، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި އެންސީއައިޓީން ތައްޔާރުކުރި އޮންލައިން ޕޯޓަލް، “ގެމެން” ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ

Read more

ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް މުޙައްމަދު ވަސީމު، ނާއިބު ރައީސަކަށް ޢަލީ މުޙައްމަދު އިންތިޚާބު ކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަސީމު، އަދި ނާއިބު ރައީސަކަށް، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙައްމަދު އިންތިޚާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

Read more
ފޭސްބުކް