ހދ. އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ މަހާސިންތާ ހަނިމާދޫގައި ފަށައިފި

ހދ.އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ މަހާސިންތާ، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަނިމާދޫގައި ފަށައިފިއެވެ. މިއޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 7 ން 9 އަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިމަހާސިންތާގެ މަޤުޞަދަކީ، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ

Read more

ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ނިންމަވައިފި

ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ތަރައްޤީއާއި ތިންއަތޮޅުގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަމާއި ބާރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. މި އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ސޮއިކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ، ހދ.އަތޮޅު

Read more

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސަކަށް، އަމީން މުޙައްމަދު އިންތިޚާބު ކުރައްވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް ގެ މަޤާމަށް، ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދު އިންތިޚާބު ކުރައްވައިފިއެވެ. ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރައްވާފައިވަނީ،

Read more

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖްމަންޓާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސިރާޖު، ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖްމަންޓާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. 06 ޖޫން 2021 ގައި ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ބޭއްވުނު

Read more

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ހުވާ ކުރައްވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި މެމްބަރުން ހުވާކުރައްވައިފިއެވެ. ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންގެ ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު ބޭއްވުނީ، 17 މެއި 2021 ދުވަހުގެރޭ

Read more

ކުރިނބީ ބަނދަރުގައި ހަދާފައިވާ ބިނާ ކައުންސިލުން ބައްލަވާ ލައްވައިފި

ހދ. ކުރިނބީ ބަނދަރުގައި ތައްޔާރު ކުރެވުނު، ރަށުގެ ނަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ބިނާގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ބައެއް މެމްބަރުން ކުރިނބީއަށް މިއަދު ކުރިނބީ

Read more

ހދ. އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނޮޅިވަރަންފަރު ދެޓީމު ހޯދައިފި

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޯށްގެން ބޭއްވި ހދ.އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނޮޅިވަރަންފަރު ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް، އަދި އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނޮޅިވަރަންފަރު

Read more

ކައުންސިލުން ނޭކުރެންދޫއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ނޭކުރެންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، އެރަށު ބަނދަރުމަތީގައި ހަދާ، ރަށުގެ ނަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ބިނާގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. 31 ޖަނަވަރީ 2021 ގައި ކުރެއްވި މިދަތުރުގައި،

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތް މިއަހަރު މާރޗު މަހު ބޭއްވުމަށް ތާވަލު ކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ ފިރިހެން އަދި އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތް މިއަހަރު މާރޗުމަހު ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފިއެވެ. މިމުބާރާތް ހޯސްޓްކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު މިހާރުވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން

Read more
ފޭސްބުކް