ނޮޅިވަރަމުގައި ޢިމާރާތްކުރާ ދެކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމަންޓްގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލް ގުޅިގެން އެރަށުގައި އިމާރާތްކުރާ 2 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓްގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށް، އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި އެވެ. މިމަޝްރޫއު ފެށުމުގެ ގޮތުން

Read more

ނޭކުރެންދޫގެ އެޕާރޓްމަންޓް މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙު ކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން އެރަށުގައި ޢިމާރާތްކުރާ 1 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓްގެ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙު ކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި، 14 ފެބްރުއަރީ 2018 ވީ ބުދަދުވަހު ނޭކުރެންދޫ

Read more

ދެކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީގައި ޢިމާރާތްކުރާ އެޕާރޓްމަންޓްގެ މަޝްރޫޢު ފަށައިފި

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން އިމާރާތްކުރާ 2 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓްގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށް، އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި އެވެ. ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު

Read more

ކުމުންދޫގައި އިމާރާތްކުރާ 2 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ކުމުންދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން އެރަށުގައި އިމާރާތްކުރާ 2 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓްގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށް، އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި އެވެ. މިމަޝްރޫއު ފެށުމުގެ ގޮތުން

Read more

ނެއްލައިދޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ ދެކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމަންޓްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން އެރަށުގައި ޢިމާރާތްކުރާ 2 ކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމަންޓްގެ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިމަޝްރޫއަކީ، ރަށުކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން، ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް ތަރައްޤީގެ

Read more

ހދ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ހޯސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް މި އަހަރު ހޯސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެެވެ. މި އަހަރުގެ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ގަސްދުކުރެވިފައިވަނީ

Read more

އީ-ކައުންސިލް އެޕްލިކޭޝަންގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ކައުންސިލްތައް ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ ގޮތުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރު ކުރައްވާފައިވާ އީ-ކައުންސިލް އެޕްލިކޭޝަންގެ ފައިނޭންސް އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މެނޭޖުމަންޓް މޮޑިއުލް ރޯލްއައުޓް ކުރުމުގެ

Read more

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނޮޅިވަރަމާއި ނޮޅިވަރަންފަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަތޮޅު ނޮޅިވަރަމަށާއި، ނޮޅިވަރަންފަރަސް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، އެދެރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުއްވައިފިއެވެ. ކައުންސިލް މެމްބަރުން ތަޢާރަފްވުމާއި، ރަށުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލުމަށް ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން،

Read more

ކައުންސިލަރުންނަށް އަމާޒު ކުރައްވައިގެން އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލަރުންނާއި، ކައުންސިލްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެން އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް

Read more
Page 1 of 3123