ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މީޑިޔާ ކޯޑިނޭޓަރަކަށް ޢަބްދުﷲ އަސްލަމް ހަމަޖައްސަވައިފި

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މީޑިޔާ ކޯޑިނޭޓަރަކަށް، ކައުންސިލް މެންބަރު، ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އަސްލަމް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. މީޑިޔާ ކޯޑިނޭޓަރަކަށް، ޢަބްދުﷲ އަސްލަމް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ 10

Read more

މިއަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކޮށްފި

2021 ވަނަ އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން މަސްވެރިންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި  މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި

Read more

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނައިވާދޫއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސިރާޖު 08 ޑިސެމްބަރ 2021 ވީ ބުދަދުވަހު ނައިވާދޫއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެރަށުގެ ކައުންސިލާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ

Read more

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރާނެ ބައިވެރިން ހޮވައިފި

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި ތަމްސީލު ކުރާނެ ބައިވެރިން ކަނޑައެޅުމަށް ހދ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި މެދުގައި ބޭއްވުނު އަތޮޅު ޤުރުއާން އޮޑިޝަން

Read more

ހދ. އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ މަހާސިންތާ ހަނިމާދޫގައި ފަށައިފި

ހދ.އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ މަހާސިންތާ، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަނިމާދޫގައި ފަށައިފިއެވެ. މިއޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 7 ން 9 އަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިމަހާސިންތާގެ މަޤުޞަދަކީ، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ

Read more

ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ނިންމަވައިފި

ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ތަރައްޤީއާއި ތިންއަތޮޅުގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަމާއި ބާރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. މި އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ސޮއިކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ، ހދ.އަތޮޅު

Read more

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސަކަށް، އަމީން މުޙައްމަދު އިންތިޚާބު ކުރައްވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް ގެ މަޤާމަށް، ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދު އިންތިޚާބު ކުރައްވައިފިއެވެ. ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރައްވާފައިވަނީ،

Read more

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖްމަންޓާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސިރާޖު، ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖްމަންޓާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. 06 ޖޫން 2021 ގައި ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ބޭއްވުނު

Read more

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ހުވާ ކުރައްވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި މެމްބަރުން ހުވާކުރައްވައިފިއެވެ. ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންގެ ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު ބޭއްވުނީ، 17 މެއި 2021 ދުވަހުގެރޭ

Read more

ކުރިނބީ ބަނދަރުގައި ހަދާފައިވާ ބިނާ ކައުންސިލުން ބައްލަވާ ލައްވައިފި

ހދ. ކުރިނބީ ބަނދަރުގައި ތައްޔާރު ކުރެވުނު، ރަށުގެ ނަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ބިނާގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ބައެއް މެމްބަރުން ކުރިނބީއަށް މިއަދު ކުރިނބީ

Read more
ފޭސްބުކް