ނޭކުރެންދޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ އެޕާރޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާޙު ކުރުން

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން އެރަށުގައި ޢިމާރާތްކުރާ 1 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓްގެ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙު ކޮށްފައިވަނީ މިކަމަށްޓަކައި، 14 ފެބްރުއަރީ 2018 ވީ ބުދަދުވަހު ނޭކުރެންދޫ

Read more