ގުޅުއްވުމަށް

ޕޯސްޓަލް އެޑްރެސް

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އަމީނީމަގު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 02110
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން:6528801، 6521100
ފެކްސް:6520075
އީމެއިލް: info@haadhaal.gov.mv


ޔުނިޓްތަކުގެ ނަންބަރުތައް
ރިސެޕްޝަން6521100ކައުންސިލް ބިއުރޯ6521155
ކައުންސިލްގެ ރައީސް6528816ފައިނޭންސް ޔުނިޓް6521135
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ6521126ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ޔުނިޓް6521141
އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ6521133ޕްރޮޖެކްޓް ޔުނިޓް6521125
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް6521128ޓްރާންސްޕޯޓް ޔުނިޓް6521152
ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓް6521136އައިޑީ ކާޑު ޔުނިޓް6521153