ކައުންސިލް މެމްބަރުން

އަޙްމަދު އާޠިފް / މާވިނަ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ކައުންސިލްގެ ރައީސް / ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ފޯނު: 6528816 | މޯބައިލް: 9908558
މުޙައްމަދު ވަސީމު / ރޯޒަރީ، ހދ.ނެއްލައިދޫ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް / ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ފޯނު: 6521120 | މޯބައިލް: 7791934
ޢަލީ މުޙައްމަދު / އުތުރުގެ، ހދ.ހިރިމަރަދޫ
ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ފޯނު: 6521115 | މޯބައިލް: 7999319
ޙުސައިން ޙަސަން / ހިމޭން، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
ނޮޅިވަރަންފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ފޯނު: 6521119 | މޯބައިލް: 7908015
އާދަމް ޢަލީ / ގަހާކޯޅި، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ފޯނު: 6521114 | މޯބައިލް: 7915563
އިބްރާހީމް ޢަލީ / ޝާހީނީޒް، ހދ.ނޭކުރެންދޫ
މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ފޯނު: 6521113 | މޯބައިލް: 9937886