ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު ސިރާޖު / ފެސްކޯ، ހދ. ވައިކަރަދޫ
ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: 6521690 | މޯބައިލް: 9775674
އީ-މެއިލް: [email protected]
އަމީން މުޙައްމަދު / ސެލްވިޔޯ، ހދ. ކުމުންދޫ
ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް / ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: 9997157 | އީ-މެއިލް: [email protected]
މުޙައްމަދު އާޠިފް / ހިލްމަން، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު / ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މޭޔަރ

ފޯނު: 7795002 | އީ-މެއިލް: [email protected]
ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން / ދިޔަރެސް، ހދ. ހަނިމާދޫ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު / ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: 7792498 | އީ-މެއިލް: [email protected]
އަދުނާނު ޢަބްދުﷲ / އެރޯމާ، ހދ. ފިނޭ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު / ފިނޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: 9788750 | އީ-މެއިލް: [email protected]
ޢަލީ ރަޝީދު މުޙައްމަދު / ވަފާ، ހދ. ނައިވާދޫ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު / ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: 9662847 | އީ-މެއިލް: [email protected]
މުޙައްމަދު ވަހީދު / ގުރަހަލި، ހދ. ހިރިމަރަދޫ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު / ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: 7902942 | އީ-މެއިލް: [email protected]
ޢަބްދުﷲ ނަދީމް / ނިޝާން، ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު / ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: 9558833 | އީ-މެއިލް: [email protected]
މުޙައްމަދު އަލީފް / އަލްފާ، ހދ.ނެއްލައިދޫ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު / ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: 9674075 | އީ-މެއިލް: [email protected]
ޔޫސުފް މޫސާ / ދޮންދުބުރިގެ، ހދ. ނޮޅިވަރަން
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު / ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: 7918933 | އީ-މެއިލް: [email protected]
ޢަބްދުﷲ އަސްލަމް / ކަނީރުމާގެ، ހދ. ކުރިނބީ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު / ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: 9993220 | އީ-މެއިލް: [email protected]
ޢަލީ ސިރާޖު / ރޯޒީ، ހދ. ނޭކުރެންދޫ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު / ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: 9637030 | އީ-މެއިލް: [email protected]
ޢަބްދުﷲ ޒާމިރު / ދަފްތަރު ނަންބަރ 3083 /މާލެ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު /ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: 7776859 | އީ-މެއިލް: [email protected]
އަޢުޡަމް އާދަމް / ސަންޝައިން، ހދ. މަކުނުދޫ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު /މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: 9982603 | އީ-މެއިލް: [email protected]
 
3 ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު ވަސީމު / ރޯޒަރީ، ހދ.ނެއްލައިދޫ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް / ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ފޯނު: 6521682 | މޯބައިލް: 7791934
ޢަލީ މުޙައްމަދު / އުތުރުގެ، ހދ.ހިރިމަރަދޫ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް / ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ފޯނު: 6521691 | މޯބައިލް: 7999319
ޙުސައިން ޙަސަން / ހިމޭން، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
ނޮޅިވަރަންފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ފޯނު: 6521683 | މޯބައިލް: 7908015
އާދަމް ޢަލީ / ގަހާކޯޅި، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ފޯނު: 6528816، 6521690 | މޯބައިލް: 7915563
އިބްރާހީމް ޢަލީ / ޝާހީނީޒް، ހދ.ނޭކުރެންދޫ
މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ފޯނު: 6521684 | މޯބައިލް: 9937886
އަޙްމަދު އާޠިފް / މާވިނަ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި (29 ޖަނަވަރީ 2020 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި)
ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ފޯނު: 6521685 | މޯބައިލް: 9908558

ޕޭޖް ބެލި ޢަދަދު: ޖުމްލަ 4,337 , މިއަދު 2 

ފޭސްބުކް