ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު ވަސީމު / ރޯޒަރީ، ހދ.ނެއްލައިދޫ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް / ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ފޯނު: 6521682 | މޯބައިލް: 7791934
ޢަލީ މުޙައްމަދު / އުތުރުގެ، ހދ.ހިރިމަރަދޫ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް / ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ފޯނު: 6521691 | މޯބައިލް: 7999319
ޙުސައިން ޙަސަން / ހިމޭން، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
ނޮޅިވަރަންފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ފޯނު: 6521683 | މޯބައިލް: 7908015
އާދަމް ޢަލީ / ގަހާކޯޅި، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ފޯނު: 6528816، 6521690 | މޯބައިލް: 7915563
އިބްރާހީމް ޢަލީ / ޝާހީނީޒް، ހދ.ނޭކުރެންދޫ
މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ފޯނު: 6521684 | މޯބައިލް: 9937886
އަޙްމަދު އާޠިފް / މާވިނަ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި (29 ޖަނަވަރީ 2020 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި)
ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ފޯނު: 6521685 | މޯބައިލް: 9908558

ޕޭޖް ބެލި ޢަދަދު: ޖުމްލަ 1,599 , މިއަދު 2 

ފޭސްބުކް