ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު ސިރާޖު / ފެސްކޯ، ހދ.ވައިކަރަދޫ
ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: 6521690 | މޯބައިލް: 9775674
މުޙައްމަދު އާޠިފް / ހިލްމަން، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު / ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މޭޔަރ

ފޯނު: - | މޯބައިލް: -
ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން / ދިޔަރެސް، ހދ. ހަނިމާދޫ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު / ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: -- | އީ-މެއިލް: --
އަދުނާނު ޢަބްދުﷲ / އެރޯމާ، ހދ.ފިނޭ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު / ފިނޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: -- | އީ-މެއިލް: --
ޢަލީ ރަޝީދު / ވަފާ ، ހދ.ނައިވާދޫ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު / ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: -- | އީ-މެއިލް: --
މުޙައްމަދު ވަހީދު / ގުރަހަލި، ހދ.ހިރިމަރަދޫ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު / ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: -- | އީ-މެއިލް: --
ޢަބްދުﷲ ނަދީމް / ނިޝާން، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު / ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: -- | އީ-މެއިލް: --
މުޙައްމަދު އަލީފް / އަލްފާ، ހދ.ނެއްލައިދޫ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު / ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: -- | އީ-މެއިލް: --
ޔޫސުފް މޫސާ / ދޮންދުބުރިގެ، ހދ.ނޮޅިވަރަން
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު / ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: -- | އީ-މެއިލް: --
ޢަބްދުﷲ އަސްލަމް / ކަނީރުމާގެ، ހދ.ކުރިނބީ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު / ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: -- | އީ-މެއިލް: --
އަމީން މުޙައްމަދު / ސެލްވިޔޯ، ހދ.ކުމުންދޫ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު / ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: -- | އީ-މެއިލް: --
ޢަލީ ސިރާޖު / ރޯޒީ، ހދ.ނޭކުރެންދޫ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު / ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: -- | އީ-މެއިލް: --
ޢަބްދުﷲ ޒާމިރު / ދަފްތަރު ނަންބަރ 3083 /މާލެ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު /ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: -- | އީ-މެއިލް: --
އަޢުޡަމް އާދަމް / ސަންޝައިން، ހދ. މަކުނުދޫ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު /މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: -- | އީ-މެއިލް: --
 
3 ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު ވަސީމު / ރޯޒަރީ، ހދ.ނެއްލައިދޫ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް / ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ފޯނު: 6521682 | މޯބައިލް: 7791934
ޢަލީ މުޙައްމަދު / އުތުރުގެ، ހދ.ހިރިމަރަދޫ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް / ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ފޯނު: 6521691 | މޯބައިލް: 7999319
ޙުސައިން ޙަސަން / ހިމޭން، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
ނޮޅިވަރަންފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ފޯނު: 6521683 | މޯބައިލް: 7908015
އާދަމް ޢަލީ / ގަހާކޯޅި، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ފޯނު: 6528816، 6521690 | މޯބައިލް: 7915563
އިބްރާހީމް ޢަލީ / ޝާހީނީޒް، ހދ.ނޭކުރެންދޫ
މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ފޯނު: 6521684 | މޯބައިލް: 9937886
އަޙްމަދު އާޠިފް / މާވިނަ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި (29 ޖަނަވަރީ 2020 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި)
ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ފޯނު: 6521685 | މޯބައިލް: 9908558

ޕޭޖް ބެލި ޢަދަދު: ޖުމްލަ 2,129 , މިއަދު 2 

ފޭސްބުކް