އަތޮޅުގެ ރަށްތައް

ހދ. އަތޮޅުގައި ޖުމްލަ 34 ރަށް އޮވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން މިހަރު މީހުން ދިރިއުޅެނީ 13 ރަށުގައެވެ. އަދި ފަޅުރަށުގެ ޢަދަދަކީ 21 އެވެ.

ހދ. އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް
ކޯޑުރަށްވެރިރަށާހުރި ދުރުމިން (ކިލޯމީޓަރ)ގޯތީގެ ޢަދަދުބޮޑުމިން (ހެކްޓަރ)
B-12ކުޅުދުއްފުށި (ވެރިރަށް)-2048209.60
B-03ހަނިމާދޫ19.0573259.46
B-04ފިނޭ13.8132118.00
B-05ނައިވާދޫ20.317326.00
B-06ހިރިމަރަދޫ12.513846.00
B-07ނޮޅިވަރަންފަރު10.2144150.16
B-08ނެއްލައިދޫ17.026329.24
B-09ނޮޅިވަރަން4.6503221.10
B-10ކުރިނބީ9.414631.64
B-13ކުމުންދޫ6.0294178.30
B-14ނޭކުރެންދޫ13.4338167.00
B-15ވައިކަރަދޫ15.344794.80
B-17މަކުނުދޫ46.730160.71
ހދ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށްތައް
ރަށުގެ ނަންބޮޑުމިން (ހެކްޓަރ)ވަރުވާ (ރ)ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްބޭނުން/ އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ކުނބުރުދޫ--ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ-
ފަރިދޫ--ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ-
މާވައިދޫ--ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ-
ހިރިނައިދޫ6.805400މުޙައްމަދު ޢުމަރު، ބޮންތި، ހދ.ކުޅުދުއްފުށިދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް
ހޮނޑާފުށި56.0340400މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވިފައި
ރުއްފުށި1.301900ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ-
ކަނަމަނަ2.502600ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާޒެޑް ސީފުޑް - އަޙްމަދު މާޒިން ނޫރަންމާގެ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އާ ޙަވާލުކުރެވިފައި
ކައްޓަލަފުށި2.302600ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާޑެނީސް - ޝަޒުނާ އަބޫބަކުރު، ކާޕެންޓްރީ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އާ ޙަވާލުކުރެވިފައި
ކޭލަކުނު80.2357200ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާރަބަރޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް - އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު، ސިމާޒް، ހދ.ނެއްލައިދޫ އާ ޙަވާލުކުރެވިފައި
ނާގޯށި11200މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވިފައި
ކުޑަމުރައިދޫ22.5016600މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވިފައި
ކުޑަފަރު1.201900މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޙަވާލުގައި
އިންނަފުށި21900-ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޙަވާލުގައި
ވައިކަރަމުރައިދޫ58.1741800ީކޭއެމް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް
ވެލިގަނޑު (ވެލިގައު)0.11200ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ-
މުއިރީ53.8616600މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވިފައި
ފެންބޯހުރާ6.85400ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ-
ދިއްޕަރުފުށި0.11200ޓްރައިނަސް ސީއީއޯ ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވިފައި
ތީފަރިދޫ53.8638300ފަރިމޯލްޑިވްސްދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށްދީފައި
ކުރެދިގަނޑު0.361200ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ-
ހޮނޑައިދޫ17.1013100ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާޔޮޓް ޓުއާސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޕޭޖް ބެލި ޢަދަދު: ޖުމްލަ 4,174 , މިއަދު 2 

ފޭސްބުކް