މަހޯލި

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދައި ލިބިގަތުމަކީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ: 1/2014) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން، އެކަމަށް އެދޭ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، ލިބިގެންވާ އަދި ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ ޤާނޫނީ ޙައްޤެކެވެ.


މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންގެ މަޢުލޫމާތު

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގައި އުފެދޭ ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު


ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކީ  ޢާންމު ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަށް ޖަވާބު ދާރީވުމަށް އެ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ފަރާތެވެ.

ނަންމަޤާމުފޯނު ނަންބަރުއީ-މެއިލް
މުޙައްމަދު ޢަލީކޮމެޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން6521688, 9917733[email protected]

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ

މުރާޖައާ ކޮމިޓީއަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ، އެ އިދާރާއެއްގެ ނުވަތަ އެ މުވައްސަސާއެއްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކު، މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އިންކާރު ކުރުން ނުވަތަ ދެއްވި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވުން ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތު ނުދިނުން ފަދަ ކަންކަން ދިމާވުމުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން އޮންނަ ކޮމިޓީއެކެވެ.

ނަންމަޤާމުފޯނު ނަންބަރުއީ-މެއިލް
އިބްރާހީމް ޢުމަރުސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް6521694[email protected]
ޢަބްދުﷲ އަސްޢަދުސީނިޔަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް6521693[email protected]
ޢަލީ އަބޫބަކުރުކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް6521692[email protected]

ޕޭޖް ބެލި ޢަދަދު: ޖުމްލަ 118 , މިއަދު 2 

ފޭސްބުކް