އިދާރީ އޮނިގަނޑު

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި 6 ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި، 34 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. ކައުންސިލްގެ ރައީސަކީ، ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނުދާއިރާގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާޠިފެވެ. ނާއިބު ރައީސަކީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަސީމެވެ. ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަކީ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދެވެ.

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކާއި، ސެކްޝަންތައް

1. ކައުންސިލް ބިއުރޯ

2. ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
— އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޗް.އާރު އެންޑް އިންފޮމޭޝަން

3. އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސާރވިސަސް
— ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
— އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް