އިދާރީ އޮނިގަނޑު

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި މިވަގުތު 14 ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި، 34 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. 17 މެއި 2021 އިން ފެށިގެން ކައުންސިލްގެ ރައީސަކީ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސިރާޖެވެ. ނައިބު ރައީސަކީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދެވެ. ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ  ޖެނެރަލް އަކީ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޢުމަރެވެ.

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކާއި، ސެކްޝަންތައް

1. ކައުންސިލް ބިއުރޯ

2. ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
— އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޗް.އާރު އެންޑް އިންފޮމޭޝަން

3. އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސާރވިސަސް
— ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
— އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކާއި، ސެކްޝަންތައް

އޯގަނައިޒޭޝަން ޗާރޓު ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވުމަށް

PDF Embedder requires a url attribute

ޕޭޖް ބެލި ޢަދަދު: ޖުމްލަ 2,872 , މިއަދު 2 

ފޭސްބުކް