އިދާރީ އޮނިގަނޑު

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި މިވަގުތު 5 ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި، 34 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. 05 ޖޫން 2020 އިން ފެށިގެން ކައުންސިލްގެ ރައީސަކީ ވައިކަރަދޫ ދައިރާގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަސީމެވެ. ނައިބު ރައީސަކީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙައްމަދެވެ. ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަކީ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އަސްޢަދެވެ.

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކާއި، ސެކްޝަންތައް

1. ކައުންސިލް ބިއުރޯ

2. ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
— އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޗް.އާރު އެންޑް އިންފޮމޭޝަން

3. އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސާރވިސަސް
— ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
— އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޕޭޖް ބެލި ޢަދަދު: ޖުމްލަ 1,569 , މިއަދު 2 

ފޭސްބުކް