އަތޮޅުގެ ޚާއްޞަ ތާރީޚީ ތަންތަން


ހިރިމަރަދޫ ތާރީޚީ މިސްކިތް


މިއީ، ހދ. ހިރިމަރަދޫގައި 1920 ގެ އަހަރުތަކުގައި، އެރަށު ކަތީބު ޙުސައިންފުޅު ބިނާކުރެއްވި މިސްކިތް. މިތަން ޑިޒައިން ކުރެއްވި އާކިޓެކްޓަކީ ކަތީބު ޙުސައިންފުޅު. މިސްކިތް ރާނާފައިވަނީ އެރަށު ރައްޔިތުން. އުވަޖެހީ ހުވަދުއަތޮޅު ކޮނޑޭ މުޙައްމަދުފުޅު ކިޔާ ބޭކަލެއް.


ޕޭޖް ބެލި ޢަދަދު: ޖުމްލަ 1,715 , މިއަދު 2